Gwarancja jakości usług G Suite

Gwarancja jakości usług G Suite. W czasie obowiązywania umowy dotyczącej usługi G Suite (lub wcześniejszych wersji umowy regulujących korzystanie z usługi G Suite) („Umowa”) objęty nią interfejs internetowy usługi G Suite będzie działał i będzie dostępny dla Klienta przez co najmniej 99,9% czasu w danym miesiącu kalendarzowym („Gwarancja jakości usług G Suite”). Jeśli Google nie spełni warunków Gwarancji jakości usług G Suite, a Klient wypełni swoje zobowiązania wynikające z Gwarancji jakości usług G Suite, Klient będzie uprawniony do otrzymania opisanych poniżej Środków w ramach Usługi. Niniejsza Gwarancja jakości usług G Suite określa jedyne i wyłączne świadczenie, jakie przysługuje Klientowi w przypadku niedotrzymania przez Google warunków Gwarancji jakości usług G Suite.

Definicje. W ramach Gwarancji jakości usług G Suite obowiązują poniższe definicje.

 • Niedostępność Usługi” oznacza sytuację, w której częstotliwość doświadczania błędów przez użytkowników w domenie przekracza 5%. Niedostępność Usługi jest określana na podstawie częstotliwości występowania błędów po stronie serwera.
 • Usługi G Suite objęte umową” oznaczają usługi Gmail, Google+, Kalendarz Google, Google Cloud Search, Dokumenty Google, Arkusze Google, Prezentacje Google, Formularze Google, Dysk Google, Grupy dyskusyjne Google dla Firm, funkcje komunikacji tekstowej i nawiązywania rozmów wideo w usługach Google Talk oraz Google Hangouts, Hangouts Chat, Hangouts Meet, Google Keep, Witryny Google, Google Jamboard i składniki usługi Google Vault wchodzące w skład Usługi. Nie obejmuje to funkcji Laboratorium Gmail, usług G Suite – Postini, urządzeń w ramach usługi Google Jamboard ani składników funkcji głosowych w usłudze Gmail wchodzących w skład Usługi.
 • Wskaźnik procentowy miesięcznej dostępności” oznacza całkowitą liczbę minut w miesiącu kalendarzowym pomniejszoną o liczbę minut Niedostępności Usługi w miesiącu kalendarzowym, a następnie podzieloną przez całkowitą liczbę minut w miesiącu kalendarzowym.
 • Usługa” oznacza usługi G Suite.
 • Środki w ramach Usługi” oznaczają:
  Wskaźnik procentowy miesięcznej dostępności Liczba dni bezpłatnie dodanych do okresu świadczenia Usługi dla Klienta (lub środki pieniężne w wysokości równej wartości dni świadczenia Usługi w przypadku Klientów rozliczających się w formie płatności po wykonaniu Usługi)
  < 99,9% – >= 99,0% 3
  < 99,0% – >= 95,0% 7
  < 95,0% 15

Aby otrzymać Środki w ramach Usługi, Klient musi wysłać odpowiednie zgłoszenie. Aby otrzymać opisane powyżej Środki w ramach Usługi, Klient musi powiadomić Google (jeśli Klient zamówił Usługi u Sprzedawcy, może powiadomić tego Sprzedawcę, a on musi powiadomić Google) w ciągu 30 dni od chwili wystąpienia sytuacji uprawniającej Klienta do ich otrzymania. Niespełnienie tego wymagania unieważnia uprawnienie Klienta do otrzymania Środków w ramach Usługi. Jeśli Klient zamówił Usługi u Sprzedawcy, otrzyma odpowiednie Środki w ramach Usługi od tego Sprzedawcy w imieniu Google.

Maksymalne Środki w ramach Usługi. Łączna liczba Środków w ramach Usługi przyznanych Klientowi przez Google (lub przez Sprzedawcę w imieniu Google, jeśli Klient zamówił Usługi u Sprzedawcy) za cały czas Niedostępności Usługi, który wystąpił w jednym miesiącu kalendarzowym, nie może przekroczyć 15 dni świadczenia Usługi dodanych do okresu świadczenia Usługi dla Klienta (lub wartości 15 dni Usługi w postaci środków pieniężnych przekazywanych na konto Klienta rozliczającego się miesięcznie). Środków w ramach Usługi nie można wymieniać na środki pieniężne. Nie dotyczy to Klientów rozliczających się z Google na podstawie abonamentu miesięcznego.

Ograniczenia obowiązywania Gwarancji jakości usług G Suite. Gwarancja jakości usług G Suite nie ma zastosowania w przypadku jakichkolwiek usług, które jednoznacznie nie są objęte niniejszą Gwarancją jakości usług G Suite (zgodnie z dokumentacją takich usług), ani nie dotyczy jakichkolwiek problemów z wydajnością: (i) wywołanych przez czynniki opisane w sekcji „Siła wyższa” Umowy lub (ii) wynikających z zastosowania sprzętu Klienta bądź sprzętu innych firm (będącego poza bezpośrednią kontrolą Google) albo obu tych rodzajów sprzętu.