Umowa na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni (online)

Niniejsza Umowa na korzystanie z G Suite dla Szkół i Uczelni („Umowa”) zostaje zawarta między firmą Google Inc. („Google”) a klientem określonym w dokumencie zamówienia („Klient”). Niniejsza Umowa wchodzi w życie z datą kliknięcia przez Klienta przycisku „Akceptuję” znajdującego się poniżej lub (w stosownych przypadkach) z datą kontrasygnowania Umowy („Data wejścia w życie”). Osoba akceptująca tę Umowę w imieniu Klienta niniejszym oświadcza i zapewnia, że (i) dysponuje pełnomocnictwem do zobowiązania pracodawcy lub stosownego podmiotu niniejszymi postanowieniami, (ii) przeczytała i zrozumiała niniejszą Umowę oraz (iii) w imieniu strony, którą reprezentuje, zgadza się z niniejszą Umową. W przypadku braku pełnomocnictwa do przyjmowania zobowiązań w imieniu Klienta nie należy klikać znajdującego się poniżej przycisku „Akceptuję” (lub, w stosownych przypadkach, nie należy podpisywać tej Umowy). Niniejsza Umowa reguluje dostęp Klienta do Usług i korzystanie z nich oraz zaczyna obowiązywać z Datą wejścia w życie.